Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Noclegowych  w Warmińskim Sadzie w Olsztynie

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Obiekcie.

Właściciele będą cenić sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższego komfortu podczas pobytu Państwa w Warmińskim Sadzie w Olsztynie.

Definicje

,,Doba noclegowa” – trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

„Gość” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług noclegowych lub usług dodatkowych w Warmińskim Sadzie, bądź zawarła umowę świadczenia Usług noclegowych, a także wszystkie inne osoby przebywające na terenie Warmińskiego Sadu.

“Obiekt Domek– oznacza kompleks budynkowy i parkingowy Warmiński Sad w Olsztynie, adres: ul. Kazimierza Jagiellończyka 57 w Olsztynie, zarządzany przez Sylwię i Tomasza Jackowskich.

„Parking” – oznacza parking zewnętrzny składający się z miejsc (stanowisk) postojowych położonych przed obiektem domków, za bramą wjazdową.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Noclegowych w Warmińskim Sadzie w Olsztynie. „Obiekt Noclegowy” – kompleks budynkowy, w którym znajdują się domki, pomost przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Olsztynie.

„Usługa noclegowa” – oznacza zamówienie przez Gościa usługi najmu domku i jego realizację przez zakwaterowanie i/lub usługi gastronomiczne i ich realizację przez zamówienia i inne dodatkowe usługi zamówione według indywidualnych ustaleń przez Gościa i potwierdzone do realizacji przez Warmiński Sad.

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88). „Prawo o ruchu drogowym” – oznacza ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

§1 Przedmiot Regulamin

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawowy katalog reguł obowiązujących w Warmińskim Sadzie, w szczególności określa zasady dotyczące świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Warmińskiego Sadu, zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji, składania reklamacji, korzystania z Parkingu, zasad przebywania zwierząt w Warmińskim Sadzie jak również jest integralną częścią umów zawieranych przez Gościa z Obiektem Warmiński Sad.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Warmiński Sad, a dokonując czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, Gość potwierdza, że uprzednio zapoznał się i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Obiekcie Warmińskiego Sadu, a także w serwisie internetowym – https://www.warminskisad.com/regulamin – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania dokonuje na rzecz Gościa osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Obiektu Warmiński Sad odpowiedzialność solidarną z Gościem jako strona rezerwująca, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu

§2 Usługi świadczone przez Obiekt Warmiński Sad

1. Warmiński Sad świadczy Usługi noclegowe.

2. Podstawą do zakwaterowania Gościa jest okazanie osobie zarządzającej ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu.

3. Warmiński Sad zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu w Warmińskim Sadzie.

4. W obiekcie Warmiński Sad obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

5. Gość nie może przekazywać domku Warmiński Sad osobom trzecim, niezakwaterowanym w Obiekcie.

6. Osoby niezakwaterowane w Obiekcie Warmiński Sad mogą przebywać w wyznaczonym domku od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim poinformowaniu osób zarządzających i uzyskaniu zgody.

7. Gość nie nabywa roszczenia o dostępność konkretnego domku, chyba że Obiekt Warmiński Sad potwierdził dostępność konkretnego Domku na piśmie.

8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług Gość powinien zgłaszać niezwłocznie do osób zarządzających, co umożliwi jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę standardu świadczonych usług.

9. Obiekt Warmiński Sad ma obowiązek zapewnić Gościowi:

a) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu;

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Obiekcie;

d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa w domku, a w przypadku obecności Gościa w domku, tylko na wyraźne życzenie Gościa;

e) w miarę posiadanych możliwości, inny domek noclegowy lub w inny sposób złagodzić istotne niedogodności, gdy występujące w obiekcie noclegowym usterki nie mogą zostać usunięte.

10. Na życzenie Gościa Obiekt dodatkowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

11. Obiekt Warmiński Sad zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług noclegowych osobie będącej pod wpływem środków odurzających i/albo alkoholu

§3 Doba noclegowa

1. Domek Warmiński Sad wynajmowany jest na doby, a doba w Domku Warmiński Sad trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu dokonując rezerwacji Domku, przyjmuje się, że Domek został wynajęty na jedną Dobę noclegową.

3. Obiekt Warmiński Sad na specjalne życzenie Gościa, może nieodpłatnie skrócić lub wydłużyć Dobę noclegową, przy czym zarówno skrócenie, jak i wydłużenie Dobry noclegowej uwarunkowane jest wyłącznie od gestii uznaniowej Obiektu. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje osoba zarządzająca na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (skrócenie Doby noclegowej) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie Doby noclegowej). Przy czym Obiekt nie jest związany życzeniem Gościa określonym w zdaniu powyżej.

4. Oświadczenie Gościa, o którym stanowi ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu należy złożyć Właścicielowi Obiektu w następującym terminie: (i) na dzień przed rozpoczęciem Doby noclegowej – w przypadku zamiaru skrócenia Doby noclegowej, (ii) w dniu zakończenia Doby noclegowej, do godziny 10:00 – w przypadku zamiaru wydłużenia Doby noclegowej.

5. W przypadku zamiaru przedłużenia przez Gościa Doby noclegowej o kolejne Doby noclegowe (przedłużenie terminu pobytu), poza okres wskazany w dniu zakwaterowania Gościa w Obiekcie lub poza okres wynikający z rezerwacji, o której stanowi § 4 Regulaminu, Gość obowiązany jest poinformować Właścicieli Obiektu o niniejszym zamiarze, nie później niż do godziny 10:00 dnia, w którym planowo nastąpić ma wykwaterowanie Gościa z Obiektu.

6. Obiekt zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy przedłużenia Doby noclegowe o kolejne Doby noclegowe (przedłużenie terminu pobytu), o którym stanowi ust. 5 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu, w przypadku: (i) niedokonania pełnej zapłaty za dotychczasowy okres pobytu Gościa w Obiekcie, (ii) nieprzestrzegania przez Gościa niniejszego Regulaminu, (iii) w innych uzasadnionych przypadkach.

7. W przypadku, gdy okres pobytu Gościa w Obiekcie trwa dłużej niż jedną Dobę noclegową i Gość zamierza dokonać skrócenia okresu pobytu w Obiekcie, Gość obowiązany jest poinformować o tym fakcie Właścicieli Obiektu, nie później niż do godziny 11:00 dnia, w którym rozpocznie się okres obowiązywania kolejnej Doby noclegowej, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 Regulaminu. W przypadku niedokonania czynności przez Gościa, o których mowa w zdaniu powyżej, poczytuje się, że kolejna Doba noclegowa jest rozpoczęta.

§4 Rezerwacja

 1. Rezerwacji Usług noclegowych Gość możne dokonać poprzez:
 2. a) serwis internetowy Obiektu (www.warminskisad.com);
 3. b) złożenie zamówienia na Usługi noclegowe drogą elektroniczną (e-mail: kontakt@warminskisad.com); lub booking.com
 4. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Gościa podczas procesu rezerwacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gość.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług noclegowych w sposób określony w ust. 1 lit. a) – b) niniejszego paragrafu Regulaminu, Obiekt dokona potwierdzenia rezerwacji Usługi noclegowej.
 6. Obiekt, w celu zabezpieczenia rezerwacji Usług noclegowych przez Gościa zastrzega sobie prawo do: (i) wymagania od Gościa dokonania płatności określonej przez Obiekt kwoty zadatku na rachunek bankowy wskazany przez  Obiekt albo (ii) wymagania od Gościa podania ważnych danych karty kredytowej Gościa i dokonania jej preautoryzacji w kwocie podanej przez Obiekt.
 7. W przypadku dokonania przez Gościa płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, rezerwacja Usługi noclegowej traktowana jest jako gwarantowana.
 8. W przypadku dokonania rezerwacji przez Gościa Usług noclegowych w sposób określony w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Regulaminu w dniu, w którym zgodnie z życzeniem Gościa miałaby rozpocząć się Doba noclegowa, Gość wówczas obowiązany jest do dokonania płatności całej należności za Usługę noclegową w momencie zakwaterowania Gościa w Obiekcie
 9. W przypadku nieodwołania rezerwacji Usługi noclegowej, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni  Obiekt uprawniony jest obciążyć Gościa opłatą za usługę noclegową zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 10. Bezpłatne anulowanie rezerwacji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu nie dotyczy rezerwacji gwarantowanych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, ofert specjalnych (pakiety, oferty promocyjne, inne), które w szczególności publikowane są na stronie internetowej Obiektu lub za pomocą innych platform internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie.
 11. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Gościowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności, w terminie 7 (siedem) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Obiekt wiadomości o anulowaniu rezerwacji.
 12. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji Usługi noclegowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 13. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zakwaterowaniu Gościa preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały, planowy okres pobytu i korzystania przez Gościa z Usług noclegowych oraz dodatkowo kwotę 500 zł (pięćset złotych).
 14. Szczegółowe warunki procesu Rezerwacji On-line zawarte są w Regulaminie Rezerwacji Online. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają treści postanowień regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

WARUNKI ANULACJI I REZERWACJI ONLINE

W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty o wartości 100% rezerwacji. W momencie anulacji rezerwacji na 14 dni przed planowanym przyjazdem przedpłata pozostanie zwrócona na podane konto.W przypadku niepojawienia się w obiekcie bez zgłoszenia na 14 dni przed planowanym i rezerwowanym pobytem, obiekt nie dokona zwrotu wpłaconej przedpłaty. Rezerwacje gwarantowane nie podlegają zwrotom i anulacji.

§5 Płatności

1. Ceny za Usługi noclegowe zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w zależności od Usługi noclegowej

2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

3. Za wyłączną zgodą Właściciela obiektu, wyrażoną w formie pisemnej, zapłata za Usługi noclegowe przez Gościa może zostać dokonana przelewem, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji Usługi noclegowej lub wynikający z innego dokumentu wystawionego przez Obiekt.

4. Zakres Usług noclegowych, z których korzysta Gość, może zostać zwiększony w trakcie pobytu Gościa w Obiekcie, co spowoduje odpowiednią, proporcjonalną zmianę kosztu podanego w rezerwacji Usługi noclegowej. W zależności od rodzaju dodatkowej Usługi noclegowej, nieprzewidzianej w rezerwacji Usługi noclegowej Gość może uregulować należność za dodatkową Usługę bezpośrednio gotówką lub ważną kartą płatniczą lub na podstawie rachunku kredytowego, płatnego  przy wykwaterowaniu się Gościa z Obiektu

§6 Odpowiedzialność Obiektu

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu cywilnego, przy czym Gość obowiązany jest powiadomić recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na Parkingu Obiektu.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi noclegowej lub innych usług wynikających z Regulaminu lub innej umowy z Gościem z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia i ich skutki na terenie linii brzegowej jeziora jak i samym jeziorze.

§7 Odpowiedzialność Gości

1. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu obiektu w postaci domku oraz znajdującego się w nim wyposażenia lub udostępnionego dodatkowego wyposażenia obiektu noclegowego w stanie niepogorszonym.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną rzeczywistą i za tzw. utracone korzyści dotyczącą wszelkiego rodzaju uszkodzeń lub zniszczeń wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie noclegowym i wokół Obiektu powstałe z jego winy umyślnej lub niemyślnej, jak również z winy umyślnej lub nieumyślnej odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie lub z winy zwierząt. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt Warmiński Sad podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za wyrządzone szkody przy jego wykwaterowaniu lub po jego wyjeździe.

3. Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie Obiektu Warmiński Sad  i wokół Obiektu  pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Obiektu powstałe w wyniku działania dzieci.

4. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast cennik szkód i prac dodatkowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od cenników wymienionych w zdaniu powyżej, Obiekt Warmiński Sad zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia szkody.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zasad naruszających bezpieczeństwo oraz ogólnych zasad społecznych, Obiekt Warmiński Sad może odmówić świadczenia Usług noclegowych dla Gości, którzy je naruszają. Gość taki jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu Warmiński Sad, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu Warmiński Sad.

6. Na terenie domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym epapierosów) i wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego miejsc na terenie Obiektu. Złamanie zakazu palenia w Obiekcie Warmiński Sad przez Gościa, sankcjonowane będzie karą w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obiekt Warmiński Sad zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Hotel podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu powyżej.

7. W przypadku naruszenia przez Gościa ciszy nocnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, a następnie po interwencji innego Gościa Obiektu lub pracownika Obiektu, gdy Gość ponownie będzie naruszał ciszę nocną, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Gość naruszający ciszę nocną obowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obiekt Warmiński Sad zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub pobrania od Gościa depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt Warmiński Sad podczas dokonania zakwaterowania Gościa, za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 8. Gość, który naruszył obowiązki Regulaminu, określone w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu, obowiązany będzie ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z przyznania przez Obiekt Warmiński Sad innym Gościom, którzy dokonali interwencji, o której mowa w ust. 7 powyżej i wnieśli reklamację, o której mowa w § 11 Regulaminu, rekompensaty za niedogodności spowodowane zachowaniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w postaci Usług noclegowych świadczonych przez Obiekt Warmiński Sad na rzecz innych Gości

§8 Obowiązki Gości

1. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając Domek Noclegowy , Gość obowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi oraz okna.

2. Zabrania się przechowywania w Obiekcie Warmiński Sad oraz na terenie Obiektu materiałów i ładunków niebezpiecznych, w szczególności: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Gość zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w pieczy nad swoimi bagażami, rzeczami wartościowymi oraz zwierzętami, w tym do zabezpieczenia kosztowności i innych szczególnie wartościowych.

4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w Obiekcie Warmiński Sad, który się wykwaterował albo opuścił bez wykwaterowania Obiektu, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa w karcie pobytu, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji lub braku podania adresu przez Gościa, Obiekt przechowa te przedmioty na koszt Gościa przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, liczone od dnia, w którym Gość się wykwaterował albo opuścił bez wykwaterowania Obiekt, a po upływie tego okresu Obiekt uprawniony jest do: (i) przekazania powyższych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych położonego w miejscowości Olsztyn, woj. warmińsko – mazurskie albo (ii) nabycia własności powyższych przedmiotów, z zastrzeżeniem postanowień art. 848 Kodeksu cywilnego. Artykuły spożywcze, ze względu na swoje właściwości będą przechowywane nie dłużej niż przez 24 godziny.

5. Zachowanie Gościa oraz osób korzystających z Usług noclegowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt Warmiński Sad może odmówić dalszego świadczenia na rzecz Gościa Usług noclegowych lub innych usług wynikających z Regulaminu lub z innej umowy zawartej z Gościem, który narusza niniejsze zasady.

6. Oprócz nieznacznego przestawiania mebli i wyposażenia Pokoju hotelowego, nienaruszającego ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Obiekcie, ich wyposażeniu oraz zmian w wyposażeniu Obiektu.

§9 Zasady przebywania zwierząt w Warmiński Sad

1. Obiekt przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami tzw. typu domowego. Przyjęcie zwierzęcia powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pobytu. Przyjmuje się, że Gość przebywający ze zwierzęciem w Obiekcie jest jego właścicielem.

2. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje Właściciel Obiektu.

3. Koszt pobytu zwierzęcia w Obiekcie Warmiński Sad reguluje cennik dodatkowych usług obowiązujący w Obiekcie.

4. Obiekt przyjmuje zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Właściciel Obiektu Warmiński Sad ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

5. Zwierzęta powinny przebywać w Obiekcie noclegowym. Poza Obiektem noclegowym  zwierzęta muszą być wyprowadzane, jeżeli jest to możliwe w danym gatunku, na smyczy oraz zawsze przebywać pod opieką Gościa. W szczególnych przypadkach Obiekt Warmiński Sad zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.

6. Goście zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto, odchody itp.) lub uszkodzona, Gość jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, w cenie określonej w cenniku dodatkowych usług obowiązującym w Obiekcie

7. Goście zobowiązani są do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta w Obiekcie i jego otoczeniu.

8. Goście przebywający w Obiekcie  z kotami zobowiązani są posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez  Właściciela Warmińskiego Sadu.

9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w obiekcie noclegowym zwanym dalej Domek dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych.

10.  Goście są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy nocnej, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu w Obiekcie i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku otrzymania zgłoszenia bądź powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Obiektu.

11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Obiektu powstałe w wyniku działania ich zwierząt.

12. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu Warmiński Sad bądź mieniu innych Gości, spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez Właściciela Obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Goście (właściciele tych zwierząt).

§10 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usług noclegowych przez Obiekt Gość obowiązany jest zgłosić Właścicielowi Obiektu na piśmie w ostatnim dniu pobytu Gościa w Obiekcie, przed wykwaterowaniem się albo opuszczeniem Obiektu, a jeżeli tego nie zrobi, to najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia wykwaterowania się albo opuszczenia Obiektu na adres e -mail: kontakt@warminskisad.com lub za pośrednictwem poczty, na adres Obiektu.

2. Obiekt Warmiński Sad obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa, w sposób określony w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w żaden sposób nie zwalania Gościa z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Usługi noclegowe

4. Zgłoszenie reklamacji przez Gościa po terminie określonym w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu powoduje, że Obiekt Warmiński Sad nie jest związany obowiązkiem jej rozpatrzenia.

§11 RODO – Ochrona Danych Osobowych

1. Kto jest administratorem danych osobowych Gościa?

Administratorem danych osobowych Gościa, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Gościa, jest Obiekt Warmiński Sad.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Gościa

Warmiński Sad w Olsztynie, Olsztyn, ul. Kazimierza Jagiellończyka 57, adres e-mail: kontakt@warminskisad.com, adres strony internetowej: www.warminskisad.com

3. Skąd Obiekt Warmiński Sad posiada dane osobowe Gościa?

Warmiński Sad otrzymał dane osobowe Gościa w związku z kontaktem w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej, za pomocą portali partnerskich bądź podczas kwaterowania się Gościa w Obiekcie.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Gościa przez Obiekt?

Obiekt może przetwarzać dane osobowe Gościa, ponieważ jest to niezbędne do wykonania, przygotowania i realizacji umowy, którą Obiekt może zawrzeć z Gościem w związku z procesem rezerwacji domku w Obiekcie Warmiński Sad, w tym do:

a) obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych, np. odpowiedzi na pytania o dostępność domków,

b) wstępnego procedowania rezerwacji, np. odpowiedzi na pytania o wymagania czy preferencje pobytu, długość noclegów, ilość osób.

c) zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów jak również rozwiązywania ewentualnych sporów;

d) realizacji umów noclegowych;

e) realizacji rozliczeń, np. wystawienia faktury;

f) realizacji programów lojalnościowych dla stałych Gości;

g) obsługi reklamacji;

h) obsługi próśb, które Gość skieruje (np. przez formularz kontaktowy) do Obiektu; kontaktowania się z Gościem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług jak również w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

i) windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

j) prowadzenia analiz statystycznych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Obiektu przetwarzania danych osobowych Gościa dla celów podatkowych i rachunkowych.

Obiekt przechowuje dane dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Czy Gość jest obowiązany podać swoje dane osobowe?

Podanie danych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług noclegowych. Obiekt wymaga podania przez Gościa danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z rezerwacją domku. Jeśli z jakiegoś powodu Gość nie poda tych danych osobowych, Obiekt nie będzie mógł przedstawić Gościowi oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości skorzystania z Usług noclegowych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Obiekt może wymagać od Gościa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne.

6. Jakie Gość posiada uprawnienia wobec Obiektu w zakresie przetwarzanych danych?

Obiekt gwarantuje spełnienie wszystkich praw Gościa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te Gość może wykonać, gdy:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Obiekt; cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Gość zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Obiektowi sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Gość nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Obiektowi, ale mogą być potrzebne Obiektowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Obiektu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Gościa odbywa się na podstawie zgody Gościa lub umowy z Nim zawartej oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Hotel swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. W jakich sytuacjach Gość może się sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Gość ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Gość się znalazł.

8. Komu Obiekt udostępnia dane osobowe Gościa? Obiekt może udostępniać dane osobowe Gościa podmiotom wspierającym Obiekt w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży online – np. operator i dostawca systemu rezerwacji on-line na stronie www.warminskisad.com.; płatnicze; wykonują usługi konsultingowe, księgowe, audytowe lub prawnicze. Obiekt może także, na podstawie odrębnych przepisów prawa, przekazać dane osobowe upoważnionym organom państwowym. W celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych Obiekt może udostępniać dane Gościa (np. faktury) dostawcy usług podatkowych.

9. Jak długo Obiekt przechowuje dane osobowe Gościa? Obiekt przechowuje dane osobowe Gościa w związku z:

a) wykonaną umową przez okres 3 (trzech) lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Gościa lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Obiekt dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności, Obiekt będzie przechowywać dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

b) otrzymanym od Gościa zapytaniem ofertowym czy wstępną rezerwacją, dane będą przetwarzane przez rok od daty kontaktu, aby umożliwić Obiektowi krótszy czas obsługi ponownego zapytania.

10. Czy Obiekt przekazuje dane osobowe Gościa do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Dane osobowe Gościa nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Czy Obiekt przetwarza dane osobowe Gościa automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa Gościa? Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Gościa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Jego sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu danych osobowych Gościa (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Gościu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

12. Czy na terenie Obiektu znajduje się monitoring? Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem, przy czym co do zasady zapis z monitoringu przechowywany jest przez Obiekt przez okres 10 (dziesięciu) dni, a następnie kasowany. Monitoring Obiektu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Gościom, a także ochronie mienia Gości i Obiektu. W przypadku zniszczenia mienia Obiektu a także w przypadku dokonania włamania się na teren Obiektu, czy też w przypadku powzięcia informacji przez Obiekt o innym działaniu na szkodę Obiekt, zapis z monitoringu może stanowić dowód w sprawie przeciwko osobom wyrządzającym szkodę na rzecz Obiektu. W powyższych przypadkach okres przechowywania danych z monitoringu przez Obiekt może zostać wydłużony na czas zakończenia stosownego postępowania przez powołane do tego celu właściwe organy, m.in. Policję, Prokuraturę, sądy powszechne.

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

3. Data opublikowania Regulaminu: 16.02.2023 r.

4. Ewentualne spory Stron rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Obiektu.

5. Prawem właściwym dla umowy i wszelkich ewentualnych sporów z nimi związanych jest prawo polskie, językiem właściwym jest język polski.

Warmiński Sad bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu postanowień niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

Powyższy regulamin dotyczy firmy Sylwia Jackowski, z siedzibą przy ul. Lanca 2/12, 10-528 Olsztyn

NIP 739 311 98 06, REGON 381466341.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyposażenie domku

Cena PLN

2 łóżka 2-osobowe

4 000

Sofa 2 osobowa rozkładana

3 000

2 szafy

8 000

kominek i skrzynka drewna

5 000

telewizor

2 000

żelazko i deska

250

czujnik czadu tlenku węgla i dymu

150

klimatyzator

7 000

poduszki i kołdry, koc

1 000

pościel

400

meble tarasowe

3 000

leżaki

1 000

suszarka do włosów

120

lodówka z zamrażarką

1 500

meble kuchenne

6 000

płyta indukcyjna

600

2 krzesła

500

szkło, kubki, kieliszki

200

wyposażenie kuchni, talerze, miski, talerzyki

500

zmywarka

1 200

czajnik

300

kabina prysznicowa

3 000                             

lustro

300

kosz na śmieci

300

stolik

800

fotel

500

klucze, karta, pilot

300

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU OBIEKTU

Cennik usunięcia szkód

Cena PLN

Zabrudzenie i zniszczenie wyposażenia kuchni

100 – 400

Uszkodzenie mebli

wycena indywidualna

Zabrudzenia trudne do usunięcia i kwalifikujące się do wymiany

200-500

Zniszczenie tarasu

wycena indywidualna